ارکان و مراحل داوری :

الف. در فرایند داوری یک نوآوری یا نظریه، چهار رکن به شرح زیر دخالت خواهند داشت :

 • کمیسیون تخصصی ذی ربط برای انطباق نوآوری یا نظریه ارائه شده با تعریف.
 • سه داور تعیین شده از سوی کمیسیون ذی ربط برای داوری تفصیلی.
 • نشست نقد، مرکب از 5 ناقد، 3 داور و حداقل 15 شرکت کننده ذی صلاح.
 • هیات عالی داوری جهت تایید فرایند داوری، تایید نهایی و معرفی نوآوری و نظریه برتر.

ب. بر اساس ارکان داوری، مراحل داوری به شرح زیر صورت خواهد گرفت :

 • نوآوری ها و نظریه ها پس از ثبت نام، در یکی از کمیسیون‌های تخصصی ذیل کمیته اعطاء جایزه، مرکب از اساتید و پژوهشگران توانا و مجرب حوزه و دانشگاه مورد ارزیابی اولیه قرار خواهند گرفت. در صورتی که نوآوری یا نظریه ارائه شده با تعریف نوآوری یا نظریه منطبق باشد، با رأی کمیسیون به سه داور از میان صاحب نظران برجسته ( اعم از ایرانی و غیر ایرانی ) برای ارزیابی تفصیلی ارجاع می گردد.
 • داوران می بایست در ارزیابی تفصیلی نظر خود را بر اساس شاخص ها و بارم گذاری مصوب کمیسیون تخصصی ذی ربط ارائه دهند.
 • هر نوآوری یا نظریه ای که معدل امتیاز اعطاء شده از سوی سه داور 80 به بالا باشد، برای داوری نهایی در نشستی با حضور صاحب نظران برجسته رشته ذی ربط، به نقد گذاشته خواهد شد. در این نشست ها می بایست علاوه بر 5 ناقد و 3 داور تعیین شده از سوی کمیسیون تخصصی ذی ربط ( اعم از ایرانی و غیر ایرانی )، حداقل 15 صاحب نظر برخوردار از سابقه تألیفی در آن عرصه با درجه علمی استادیار به بالا ( اعم از ایرانی و غیر ایرانی ) حضور داشته باشند. ضمناً نباید برای نقد از میان 3 داوری که قبلاً نوآوری یا نظریه را ارزیابی تقصیلی نموده اند کسی انتخاب شود اما قرار گرفتن 1 نفر از سه داور مزبور در میان 3 داور نشست نقد، بلامانع است.
 • در نشست نقد یکی از داوران به انتخاب کمیسیون تخصصی ذی ربط ریاست نشست را مطابق آیین نامه مصوب بر عهده خواهد داشت.
 • در نشست برای هر ناقد وقت معینی برای ارائه نقد تعیین خواهد شد. ضمناً علاوه بر 5 ناقد، به قید قرعه از میان حضاری که در زمان مقرر جهت نقد ثبت نام کرده باشند، حداقل 5 نفر می توانند در وقت تعیین شده نقد خود را ارائه نمایند.
 • صاحب نوآوری و نظریه می تواند پس از استماع نظرات ناقدین، حداکثر به مدت 1 ساعت به دفاع از نوآوری یا نظریه خود بپردازد. تمدید این زمان در صورت موافقت اکثریت ناقدین، داوران و حضار بلامانع است.
 • در نشست نقد، علاوه بر داوران، حضاری که صلاحیت آنها قبلاً از سوی کمیسیون تخصصی ذی ربط تایید شده باشد نیز می توانند مطابق شاخص ها و فرم بارم گذاری شده، به نوآوری یا نظریه امتیاز بدهند.
 • در نهایت، نوآوری یا نظریه ای که جمع معدل امتیاز سه داوری که قبلاً آن را ارزیابی تفصیلی نموده اند و همچنین معدل امتیاز نشست نقد آن ( شامل امتیاز داوران و حضار ) بالای 95 از 100 امتیاز باشد، به عنوان نوآوری یا نظریه برتر به هیات عالی داوری پیشنهاد خواهد شد.
 • هیات عالی داوری پس از بررسی صحّت فرایند داوری ها، نوآوری و نظریه برتر را جهت دریافت جایزه تایید و معرفی خواهد کرد. ضمناً اگر هیات عالی داوری صحت یک بخش یا تمام مراحل داوری را تایید نکند، باید بخش مربوط یا کل داوری تجدید گردد.