موضوع این جایزه، نوآوری و نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی، شامل همه رشته های علوم انسانی، بر مبنای تعاریف زیر می باشد :

الف. تعریف نوآوری :

نوآوری علمی عبارت است از بکارگیری خلاقیت در جهت : دست‌یابی به یک معماری تازه برای یک دانش، تاسیس دانشی نو، ابداع روش‌شناسی نو برای یک دانش، ساخت یک نظام علمی تازه، ارائه شرح یا تفسیری متفاوت از یک مساله یا نظریه غامض و پیچیده، و همچنین طراحی مدلی تازه برای پیاده‌سازیِ عملی یک نظریه یا نظام علمی، از طریق فرایند علمی معتبر.

ب. تعریف نظریه :

نظریه در قلمرو علوم انسانی اسلامی، عبارت است از یک یا مجموعه‌ای منسجم از دیدگاه ها، برای شناخت روشمند واقعیت‌های انسانی و اجتماعی یا حل یک مساله علمی عمده یا کلیدی، با اتکاء به فرضیه‌ای روشن، بر اساس مبانی و معارف اسلامی و با روش‌شناسی و مستندات معتبر، که متناسب با هدف خود، از کارآمدی لازم برخوردار باشد.