ارزش مادی جایزه ( شامل یک جایزه برای نوآوری برتر و یک جایزه برای نظریه برتر ) و کیفیت آن، هر ساله از سوی شورای سیاست گذاری دبیرخانه دائمی کنگره تعیین خواهد شد، سپس هزینه تأمین آن بر اساس سهم بندی مورد توافق، از طریق مؤسسین کنگره تأمین می گردد. در صورتی که دبیرخانه کنگره بتواند بخشی از هزینه تأمین جایزه را از طریق عایدی وقف خاص، دریافت کمک های مردمی یا دولتی تأمین نماید، سهم موسسین در تأمین هزینه کاهش یافته و نام موقوفه یا اشخاص حقیقی و حقوقی کمک کننده در مراسم اعطاء جایزه اعلام خواهد شد.